Previous PageTable Of Contents

5. Bibliography

2002. The 78th Activities Report of the Bergama Chamber of Commerce, p. 42.

2003. Information Note of the Bergama Forest District Directorate, Bergama/İzmir.

2003 Decisions taken at the Meeting of Ministerial Council of the Local Management Office of Bergama District Directorate, Bergama/İzmir.

2003. Statistical Data of the State Institute of Statistics (DİE).

2003. Records of Department of Cadastre and Possession, Ministry of the Environment and Forestry.

2003. Records of the Department of Management Development, Ministry of the Environment and Forestry.

2003. Records of Bergama Agricultural District Management Directorate

2003. Statistical Data of the FAO

2003. Records of Village Local Entities of Yukarıbey Village

2003. Records of the Çamavlu Agricultural Development Cooperative

Bilgin, F. ve Ay, Z. 1997. Ege Bölgesi’nde çamfıstığı işletmeciliği üzerine araştırmalar. (Socioeconomic Studies on Stone Pine (Pinus pinea) Farming Systems in the Aegean Region). T. C. Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Orman Bakanlığı yayın No: 045, Müdürlük yayın No: 008, Teknik Bülten No: 8, s: 37.

Bilgin, F. 1999. Orman ikincil ürünlerinden çam fıstığı ve ihracatı üzerine bir inceleme. (Stone Pine (Pinus pinea L.) and Its Export as a Non-Wood Forest Product: A Case Study) (Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, 1, 101/18. s: 66-72.

Çetin, T. 2003. Doğal Ortam-Ekonomik Faaliyet İlişkisine Bir Örnek: Kozak Yöresi (An Example of the Relation of the Natural Environment and Economic Activities: The Kozak Region). (Bergama). G. Ü. Eğitim Fakültesi 23(1), 23-46.

Dinçer, M. 1998. Kozak Çamavlu Köyü’nde Sosyo-Ekonomik Değişme (Socioeconomic Variations in the Village of Çamavlu). Selçuk Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Lisans Tezi, 47 s.

Eriş, E. 1996. Kozak. Bergama Kültür Yayınları No. 26, 167 s.

Esen, M. T. ve Oğuztüzün, C. 2002. Kozak Yaylası (The Kozak High Plateau) Atlas Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, No:8 (113), s: 76-87.

Günday, M. 1996. İdare Hukuku (Administration Laws). İmaj yayıncılık, 417 s.

İktüeren, Ş. 1997. Batı Anadolu bölgesi’nde kızılçam ve fıstıkçamı orijin denemesi (Pinus brutia and Pinus Pinea Provenance Trial in the West Anatolia). T. C. Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Orman Bakanlığı Yayın No: 037, Müdürlük Yayın No: 007, Teknik Bülten No: 7, s: 29.

Kılcı, M., Akbin, G. ve Sayman, M. 2000. Batı Anadolu’da fıstıkçamı (Pinus pinea L.)’nin gelişmesini etkileyen faktörler (Factors Affecting the Growth of the Stone Pine (Pinus pinea L) in Western Anatolia). İzmir Orman Toprak Labaratuvar Müdürlüğü Yayını. s: 130.

Özsüphandağ Yayman, D. ve Sönmez, A. 2003. Çam fıstığının öyküsü (The Story of the Stone Pine). İzmir Life, sayı: 20, Yıl: 2, s: 90-94.

Rırat, F. 1943. Fıstık çamı ormanlarımızda meyve ve odun verimi bakımından araştırmalar ve bu ormanların amenajman esasları (Research on Fruit and Wood Production of Our Stone Pine Forests and the Pillars of Management Development of These Forests). T. C. Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmalarından, Sayı: 141, 161 s.

Previous PageTable Of Contents